Velkomstsenteret ligg i kommunehuset i Valle, 1. høgda. Me har som mål å betre servicen mot brukarane ved å tilby så mange tenester som mogleg på ein stad. Velkomstsenteret skal vere brukarane sitt fyrste møte med kommunen.

  • Sentralbord- og resepsjonsteneste i høve til innbyggjarar og tilsette i kommunen. Intern serviceeining for alle merkantile oppgåver.
  • Post og arkiv
  • Informasjon og kommunikasjon (redaktøransvar heimeside og bygdenytt)
  • Enkel sakshandsaming - målet er at du kan få rask svar på enkle søknader, så og seie "over disk".
  • Politisk sekretariat
  • Bustadkontor
  • Turistkontor (lokalisert på biblioteket)
  • Førstelinje næringssaker

I Velkomstsenteret kan du hente ekstra sekker til plast- og matavfallsposer. Desse er gratis.

Vidare har me ein PC som det er gratis å bruke.

Velkomstsenteret sender også ut faktura på eigenbetaling for kommunale tenester, t.d. husleige for kommunale bustader, etc.

Me i Velkomstsenteret er:

Namn: Ansvarsområde: Telefon:
Gunn Marith Homme                          Leiar, politisk sekretariat, bustadkontor                                  91837000
Sigrid Uppstad Pedersen   Arkivleiar 94504430
Torbjørg Trydal

Sentralbord, kyrkjegard, fakturering, næringssaker

90403733
Marie J. Pedersen  Sentralbord, Setesdal regionråd, merkantilt personale Valle skule 90831103