Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vegvedlikehald

Tenestebeskrivelse

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehald av kommunale vegar. (Fylkeskommunane sørgjer for fylkesvegar, staten for riksvegane.) Tenesta skal sikre at vegen er framkommeleg, trygg ferdsel og ta vare på miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stengje ein veg dersom vêr- og føretilhøve ikkje gjer det mogleg å halde han open. Vedlikehaldet omfattar køyrebane, bankettar, skråningar og dreneringssystem. Vedlikehaldet kan omfatte feiing og reinhald, fjerning av søppel, klipping av vegetasjon, rydding i kraftsoner, vegoppmerking og skilting, brøyting og strøing om vinteren.

Omtale av tenesta

Målgruppe

Alle som brukar kommunale vegar - køyrande, gåande, syklande, osv.

Kriterium

Dei som brukar vegane, må halde vegen fri etter dei retningslinene som kommunen gir, ikkje skade offentleg veg eller fjerne innretningar som høyrer til vegen. Ein må heller ikkje lagre ting på vegområdet eller langs vegen innanfor byggjegrensefeltet.

Kontaktinformasjon

Namn

Teknisk avdeling

Adresse

Postboks 4, 4747 Valle

Tlf

3793 7500

E-post

post@valle.kommune.no

Besøksadresse

Kommunehuset, kjellar, 4747 Valle

Ansvarleg eining

Teknisk avdeling

Lover og retningsliner

Lover

Veglova kapittel 3 Forureiningslova § 81
2013-09-11

Tjenesteomtaler ikon

Selvbetjening