SKULANE I VALLE KOMMUNE

SAMARBEIDSUTVALET (SU)

VEDTEKTER

Vedtatt i Levekårsutvalet 15.3.2016

 

§ 1: Opplæringslova § 11-1.  Samarbeidsutval (SU) ved grunnskular.

 • Alle grunnskular skal ha eit samarbeidsutval.

 

§ 2. Formål

 • Samarbeidsutvalet er eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande ledd for alle partar i skulesamfunnet.
 • Utvalet skal særleg arbeide for å fremje kontakt  mellom skulen og lokalsamfunnet.
 • Grunnskulen i Noreg byggjer på demokratiske verdiar.

 

Alle dei viktige partane i skulesamfunnet er representert i samarbeidsutvalet.

 

 • Det er i følge norsk lov foreldra som har hovudansvaret for barna, og dei må difor ha medansvar i skulen.
 • Samarbeidsorgan i skulen skal styrke elevane og foreldra si moglegheit for medråderett i skulen.
 • Skulen og foreldra er båe ansvarleg for at samarbeidet fungerer godt.

 

§ 3: Representantar til Samarbeidsutvalet

 • To representantar frå foreldrerådet:
  • Leiar SU:         Leiar av FAU
  • Nestleiar SU:   Nestleiar av FAU
 • To representantar frå elevane
 • To representantar frå undervisningspersonalet
 • Ein representant frå andre tilsette
 • To representantar frå kommunen (den eine er rektor)
  • Skrivar: Rektor

 

Rektor har møte-, tale- og framleggsrett, men ikkje stemmerett

Ved stemmelikheit har leiar dobbelstemme.

 

§ 4: Samarbeidsutvalet sine oppgåver

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

Aktuelle saker er:

 • Skulen sitt planarbeid, skulen sine mål og visjon, forsøks- og utviklingsarbeid
 • Kvalitetsutvikling
 • Skulebasert vurdering
 • Skulen sitt informasjonsarbeid
 • Elev- og foreldremedråderett
 • Læringsmiljø, opplæring generelt, organisering av opplæringa, spesialundervisning
 • Konfliktløysing
 • Ordensreglement
 • SFO
 • Sosial kompetanse, antisosial åtferd og mobbing
 • Skulehelseteneste
 • Budsjett og disponering av budsjett og ressursar som undervisningstimar
 • Skuleskyss
 • Skuleanlegg og uteområdet
 • Val av undervisningsmateriell
 • Trafikksikkerheit
 • Elevbedrift
 • Skulenedlegging
 • Endring av skulegrenser
 • Andre saker

 

§ 5. Val

 • Representantar for undervisningspersonalet og andre tilsette skal veljast av og blant alle tilsette.
 • Elevrepresentantane skal representere alle elevane, ikkje berre dei det er skipa elevråd for.

Funksjonstid:

 • Alle representantar blir valde for eit år om gonga.
 • Kommunen sin politiske representant blir vald for 4 år.
 • Alle val skal være gjort før 1.september.

 

§ 6. Møterutinar

 • Rektor kallar inn til møte minst ei veke før møtetidspunkt. Alle representantar får innkallinga inklusive varamedlemer.
 • Vararepresentantar møter berre etter særskild tilkalling.
 • Representantar som ikkje kan møte, har ansvar for å varsle/tilkalle vararepresentanten.
 • Rektor er referent, og skriv referat som blir sendt til alle medlemene, også varamedlemer.
 • Møteleiar er leiar av utvalet.
 • Møta skal være prega av:
  • respekt, tillit, openheit, likeverd og dialog
 • Alle medlemene av SU bør og kan melde saker til samarbeidsutvalet.
 • Saker blir meldt skriftleg til rektor eller leiar.

 

§ 7. Informasjon

På skulen si heimeside skal det liggje informasjon om:

 • Vedtekter for Samarbeidsutvalet.
 • Samarbeidsutvalet sine medlemer og varamedlemer.
 • Møteplan for kvart skuleår innan 1. september.
 • Møtereferat
 • Møtereferat blir sendt som referatsak til Levekårsutvalet v/arkivansvarleg

 

§ 8. Teieplikt

 • Representantane i Samarbeidsutvalet er underlagt forvaltningslova § 13 om teieplikt.
 • I konstituerande møtet om hausten skal representantane signere på eige skjema for teieplikt.
 • Elevrepresentantane i Samarbeidsutvalet skal ikkje vere til stades i saker som omfattar teieplikta etter lov eller forskrift.