Samarbeidsutvalet, SU, ved Hylestad skule

Gå til administrasjonen for nettstadenEndre rekkjefylgja av artiklane på denne sidaEndre  EOP on

§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar
Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.

Dersom samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kommunen, kan kommunen nemne opp fleire representantar til utvalet. Kommunen kan nemne opp samarbeidsutvalet som styre for skolen etter § 11 og § 20 nr. 4 i kommunelova. Dersom kommunen nemner opp eit anna styre for skolen enn samarbeidsutvalet, skal minst to representantar for foreldrerådet vere med i styret. Inga av gruppene elevar, tilsette eller foreldre kan ha fleirtal i styret aleine. Rektor har rett til å møte, tale og komme med framlegg.

Kommunen kan skipe eit felles samarbeidsutval for grunnskole og kommunal barnehage. Etter avtale kan ei tilsvarande ordning etablerast mellom privat barnehage og kommunal skole. Utvalet skal ha to representantar for elevane, ein representant for undervisningspersonalet, ein representant for andre tilsette i skolen, to representantar for dei tilsette i barnehagen, to representantar for foreldrerådet i skolen og to representantar for foreldrerådet i barnehagen. I tillegg til dei representantane for kommunen som følgjer av første og tredje leddet, kan eigaren av barnehagen nemne opp inntil to medlemmer

SU ved Hylestad skule 2016-2017
 
  NAMN VARAREPRESENTANT
Politisk representant

Hildeborg Homme, (Ap)

Olav K. Hovet, (H)

FAU (leiar)

Magnhild Hovet  

FAU (nestleiar)

Bjørgulv Harstad  
Elevar

Signe Margrethe Stormo

Katrine Berg

 

Lærar

Gunhild N. HaganeArne Haugetveit  

Lærar

June S. Thorsen Arne Haugetveit

Andre tilsette

Kjetil Helle Ingunn A. Bratteland

Rektor

Else Margit Tveit  

 

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS