Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Produksjonstilskott i jordbruket

Tenesteomtale

Produksjonstilskott omfattar tilskottsordningane

  • Tilskott for husdyr
  • Driftstilskott til mjølkeproduksjon
  • Driftstilskott til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • Tilskott for verneverdige husdyrrasar
  • Tilskott for dyr på beite
  • Areal- og kulturlandskapstilskott
  • Tilskott til økologisk landbruk (sjå eiga omtale for denne ordninga)

Desse pristilskottsordningane blir handterte på same måte som produksjonstilkott, og du søkjer i same søknad:

  • Distriktstilskott for frukt, bær og veksthusgrønsaker og salat på friland
  • Distriktstilskott for matpotet dyrka i Nord-Noreg

Denne velferdsordninga blir handtert på same måte som produksjonstilskott, og du søkjer i same søknad:

  • Tilskott til avløysing ved ferie og fritid (sjå eiga omtale for denne ordninga)

Målgruppe

Landbruksføretak

Kriterium/vilkår

Landbruksføretaket driv vanleg jordbruksproduksjon, er registrert i Einingsregisteret, er registrert som meirverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgåve som landbruksføretak.

Føretak som berre søkjer tilskott til birøkt, er unnateke frå kravet om å drive vanleg jordbruksproduksjon. Det er elles avgrensingar knytt til driftsfellesskap og eigarforhold.

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta


Vedlegg


Saksbehandling

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

Saksbehandlingstid


Høve til å klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Dette gjeld sjølv om du har fått melding om vedtaket frå Landbruksdirektoratet. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Tjenesten oppdatert: 14.01.2019 15:34