Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Økonomisk rådgjeving

Tenesteomtale

Har du betalings- eller gjeldsproblem, kan kommunen gje deg økonomisk rådgjeving. Du skal sjølv etter beste evne prøve å komme fram til ei ordning med dei du skyldar pengar. Men du kan få hjelp til å setje opp eit realistisk budsjett, forhandle med kreditorar og inngå ei gjeldsordningsavtale. Nav har òg oppretta ei landsdekkjande telefonteneste som skal gje ei enkel rettleiing (sjå lenka i brosjyrefeltet).

Lover

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå

Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer

Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, råd og veiledning

Sosialtjenesteloven
Forvaltningsloven
Forskrift om livsoppholdssatser
Gjeldsordningsloven

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

For at du skal få best mogleg hjelp frå rådgjevaren, er det viktig at rådgjevaren får nok informasjon til å danne seg eit korrekt og heilskapleg bilete av økonomien din. Slike opplysningar kan vere

  • Siste skatteoppgjer
  • Saldo på alle kontiane
  • Kopi av husleige- eller framleigekontrakt for dokumentasjon av buutgifter
  • Lønnsinntekter og trygdeytingar dei siste tre månadene
  • Dokumentasjon på eventuell bustønad
  • Opplysningar om lån, kredittgjeld, osb.
  • Kvittering for betalt husleige og straum
  • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege, osb.
  • Utgifter til barnehage, SFO eller annan barnepass
  • Utgifter til forsikring
  • Opplysningar om innskot i spareordningar

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd.

Tjenesten oppdatert: 29.09.2017 18:33