Elevråd Hylestad skule

Hylestad skule har elevråd frå 3. t.o.m 7. trinn. Det er eit felles demokratisk organ vald av elevane.Skulen er i fylgje opplæringslova §11-2, forplikta til å ha aktive elevråd.

Generelt om medverknad:

Opplæringslova §11-2:

§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar:

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten. Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det. Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Læringsplakaten i KL06: kulepunkt 4:

  • Leggje tilrette for elevmedverknad og for at elevane kan gjere medvitne verdival og val av utdanning og framtidig arbeid.

Elevrådsrepresentantar

trinn representant vara
3 Filip Bygland Arlovic Karen Marie Haugen Rysstad
4 Marion Føreland Sondre Nomeland
5

Noah Liestøl Kittelstad

Åsne Mathilde Lund-Magnushommen

6 Eric Solheim (nestleiar) Joakim Johansen
7 Mads Helle Knut Olav Stormo
  Daniella Bjørgum Forde (Leiar)  

Jostein Johnnysson Pedersen og Helene Føreland er elevrepresentantar i SU.

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS